info@tiragesazeh.com        02188695492        02188695531

پروژه ایرانمال-البرز تات

نام کامل پروژه:ساختمان اداری تجهیز کارگاه پروژه بازار بزرگ ایران (3 مرحله بالغ بر 15000 متر مربع)
نام شهر:تهران
سال پروژه: 1396
نام کارفرما :ایران مال