info@tiragesazeh.com        02188695492        02188695531

روف گاردن پتروشیمی ماهشهر

نام کامل پروژه:بام سبز ساختمان اداری شهید تند گویان
نام شهر:ماهشهر – بندر امام
سال پروژه: 1399
نام کارفرما :توسعه صنایع پتروشیمی