info@tiragesazeh.com        02188695492        02188695531

کمپ و دفاتر در منطقه ویژه لامرد پروژه MCC 15

نام کامل پروژه:ساختمان های پیش ساخته تجهیز کارگاه و انبار شرکت 15mcc در منطقه ویژه لامرد
نام شهر:شهرک صنایع انرژی بر لامرد- منطقه ویژه اقتصادی
سال پروژه: 1394
نام کارفرما :شرکت 15mcc چین